Partyflock
 
Profiel · 593143
­
Profielafbeelding · Jouke(K)
Deze gebruiker is al geruime tijd niet meer langsgeweest en staat derhalve op non-actief.
WoonplaatsHaps (Noord-Brabant)
LandNederland
Geboortedatum
Leeftijd27
Geslachtvrouw
Geaardheidhetero
Relatieja, met [NL]batjeee
Lid sinds10 mei 2007 15:33
Statusinactief
Laatst hier20 april 2011
Laatste aanpassingmaandag 11 januari 2010 om 22:23

Agenda

Laatste feest was op zaterdag 17 oktober 2009: Your Ultimate Time Out, Time Out, Gemert
Statistieken
± 110797·pagina's bekeken
21Partyflockvrienden
4·favorieten
2·evenementen bezocht
26×geciteerd
1593·opmerkingen
1×positieve karma
1·positieveling
1×negatieve karma
1·negatieveling
402·privéberichten verzonden
422·privéberichten ontvangen

894 opmerkingen

 
we nemen 1 minuut voor iemand te apprecieren…
1 dag om van iemand te houden…
En een heel leven om iemand te vergeten…
Stuur dit bericht naar al de personen die Je nooit zou vergeten,
aan mij oók als ik er bij hoor…
Als Je het aan niemand stuurt wil het zeggen
dat Je geen tijd hebt en dat Je al Je vrienden vergeet…
Als Je 6 berichtjes terug gestuurd krijgt dan ben Je echt graag gelieft


dit is dom maarja ik vergeet me vrienden niet
 
ja denk wel ! als ik mag heb
slecht raport:s
doegg(K
 
pww!
ik trek het zwaar :P
haha, hoe gaat he tmet je :)?
ik d8, laat ik ff een berichte droppen :P.
tjOuww, ! x hvj(L)
 
Thankyouu Chick :)
upetuu?! :O
 
dank je xxly
heei menss!
uhm.. ik kom vandaag naar huis!!:D
samen met LAUDy:D(A)
Ojaa.. ff over walibi..hoelaat gaan we?>> en gaan we daarna ook nog maccen?:D
en uhm,, de film??:O ik wil wel. maar..
( geld heb ik niet)( slijmen gaat mis wel lukken)
en waneer ik kan weet ik niet ma da zie je dan wel;)

Kusss! T(L)
HEE:D

ff over walibi(alweer:S)
rijd tom?
en hoeveel moet ik meenemen!?:O
kuss!(K)
PFFFF:s

Jonge tessa was beter:P
haha:D
maarjaa..;) ik zie je morgen wel:D

doeii(K)
heee!:)
JOUkeeee:d

bowle was zkkkrs veT:P
haha
maar.. weetje(A)
Ik heb al 16 vriendjes:D:D
haha, trouwens, doet je mobiel het al weeR?:P
ook niet egt slim he(I) haha
Najaa;).. morge al weer school!:( Pff..:S

Kuss>!:)(L)Tahnee
 
Hoeso Hoeso
heb ik weer wat gemist:O
wat ist er met jouwe
Mobiellll????
:O
:O
:O
:O
 
............­............­............­.....****###­##­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­###****­
...................­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­*­­*­­#­­######­­##­­##­­##­­##­­#*­­*­
­.­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­­..­­­..­­­..­­­..­­­..­­­..­­**#­­###­­###­­###­­###­­###­­##­­#­­##­­#­­*.­­.­­..­­.­­..­­.­­..­­.­­..­­.­­*#­­.­­..­­.­­##­­.­­..­­­*#­
­­....­­­..*.­­­.#..­­­**..­­­....­­­....­­­..*#­­­##­­##­­­##­­##­­­##­­##­­­##­­##­­­##­­###­­##­­###­­*.­­...­­..­­.­­..­­.#­­#­­..­­##­­.­­.#­­#*­­#­­
­**­­.­­.#­­..­­#­­..­­*#­­.­­..­­­..­­.­­..­­*##­­#­­##­­###­­.­­..­­..#­­#­­##­­###­­#­­#.­­...­­.­­­##­­###­­#­­­##­­*..­­.­­­..­­...­­.­­­.#­­##*##­­­*#­­
*##­­­­##­­##*#.­­­­..­­...*#­­­­##­­#####­­­­..­­.....­­­­..­­##­­###­­­­##­­..­­...­­­...­­.#­­###­­­###­­#*­­...­­­...­­.#­­##­­#­­­###­­
­..­­.­­­..#­­##­­##­­#­­­...­­..­­.#­­#­­­######­­#­­.­­.­­­......­­.­­#­­#­­­#####.­­.­­.­­.­­­.....#­­#­­#­­#­­­###­­###­­#­­#­­#­­­###­­###­­
­..­­..##­­##­­#­­#­­##­­####­­##­­#­­­#­­##­­#...­­..­­.­­­.­­##­­###­­###­­.­­­.­­..­­...­­###­­#­­­#­­­######­­...­­*­­­*­­­*###­
­...­­.­­­.­­­*###**­­**#­­#­­­#­­­­######­­###­­#­­­#­­­­######­­#####­­­#­­­­######­­#####­­­­.­­­­......­­.*###­­­­
­­­.....­­..###­­­­.­­­­...*##­­­#####­­­­#­­­#######­­­#####­­­­#­­­#######­­­#####­­­­#­­­­####...­­­.....­­­­*­­­­###*­
.­­­.....­­­*#­­­­#*.....­­­­#####­­­##­­­­#######­­­­#####­­­##­­­­#######­­­­####­­#­­­##­­­­###....­­­.....­­.­­­.#­­­­##*­
..­­­....#­­#­­­#­­.­­­­.....#­­#­­#####­­#­­­#­­#­­­­######­­#­­#####­­#­­##­­#­­­­­######­­#­­#**#­­##­­#*­­*­­­­­***###­­#­­*­
.­­..­­..­­*­­­­­­###***­­#­­#...­­.#­­#­­##­­­­­#######­­#­­####­­##­­#­­##­­­­­­#######­­.­­...*­­##­­#­­##­­­­­­#######­­#­­#­
.­­..­­.­­­.#­­­­­#####*##­­.­­....­­.#­­#­­­##­­­­­########­­#­­####­­­##­­#­­­##­­­­­###.....­­.­­...#­­­##**­­­**­­­­­**­
..**­­­*­­*...­­­....­­­..­­­­­..###...­­­.­­...*­­­####­­­##­­­­­­########­­­######­­­*...­­­..­­­­­­...*###­
­...­­..­­..­­...­­­.­­­­­.­­.......­­.­­.*#­­#*­­..­­­..­­...­­­­.­­.**###­­#­­­######­­­##­­­*#­­#*.­­­­.­­......­­.­­­...###­­­
­­..­­­­..­­.­­­.......­­..­­......­­­..­­.#­­­­­##­­*­­­.......­­­..­­.....*­­­#­­#**­­­­­­#­­##­­#***...­­­..­­.......­­.­­.*­­#­­­­#­­#­­­
­.....­­.­­..­­.......­­.­­..­­.­­­­­.­­.­­.­­...­­###­­#­­*.­­.......­­.­­..­­.­­.­­­..­­­.­­...­­...­­.­­..­­....­­...­­.­­.­­­.­­..­­..­­­.­­...­­.*#­­­##*­­
..­­...­­.­­.­­­.­­.­­...­­.­­.­­...­­...­­­...­­....­­­*###­­#­­­*­­.­­...­­.­­.­­.*#­­­###­­­**#­­##*.­­­....­­.­­..­­­­.*#­­###­­
­­....­­­­...­­....­­­....­­.­­..­­­­...­­...­­..­­­....­­­­*##­­##*­­*..­­.­­.­­.­­.*­­­­*###­­#*###­­­*...­­­­*##­­#*­
­..­­.­­.­­.­­..­­­­­....­­.....­­­....­­­..­­.­­...­­...­­­­...­­..­­­­.**##­­#­­****­­­...*­­­##­­#­­*##­­###­­­­#**­­
­­­.......­­­...­­­­.­­...­­..­­­....­­...­­.­­...­­..­­­­.......­­­...­­­­.­­.**­­­##­­­##**­­.###­­#­­#­­­###­­­
.....­­­...­­­­.­­...­­­...­­­....­­....­­.­­.­­­...­­­.......­­­...­­­­..­­.­­­....­­­..­­..­­....­­*­­*­­­*##­­­######­­
...­­­­..­­.­­­....­­­..­­..­­­....­­.­­­...­­.­­­......­­.....­­­­..­­.­­­....­­­..­­..­­­­....­­.­­....­­.­­­...###­­##­­##­­­#­
.­­­­....­­­..­­..­­­­­....­­.­­....­­.­­­......­­..­­..­­­.....­­­...­­.­­.­­­..­­.­­­­....­­...­­..­­.­­­......­­..­­##­­­####*­­­
.­­.­­.­­­..­­.­­­­­....­­...­­.­­..­­.......­­....­­­­.....­­­...­­.­­.­­­.­­­..­­­­­....­­...­­.­­..­­.......­­..­­..­­­..*##­­
 
$$$_______$$$_____$$$___$$$_______$$$_$$$$$$$$$$$­
$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$$­
$$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$________­
$$$____$$$____________$$$­ $$$____$$$­ __$$$________­
$$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$___­
$$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$________­
$$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$________­
$$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$$$$$$$$$$$­
$$$$$$$$$_____$$$____________$$$______$$$$$$$$$$$­

___$$$_____$$$____$$$_____$$$____$$$______$$$____­
___$$$_____$$$__$$$$$$$$$$$$$$$__$$$______$$$____­
____$$$___$$$__$$$____$$$____$$$_$$$______$$$____­
_____$$$_$$$___$$$___________$$$_$$$______$$$____­
______$$$$$_____$$$_________$$$__$$$______$$$____­
_______$$$_______$$$_______$$$___$$$______$$$____­
_______$$$________$$$_____$$$____$$$______$$$____­
_______$$$__________$$$_$$$_______$$$$$$$$$$_____­
______$$$____________$$$__________$$$$$$$$_______­
 
_______$$$$$$$$______$$$$$$$$$__________
______$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$_______
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
_____$$$$ Een hele dikke kusss $$$_____
_____$$$$$$$$$$__voor__$$$$$$$$$$$______
______$$$$$$$$$__JOU__$$$$$$$$$$________
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________
_____________$$$$$$$$$$$$$______________
________________$$$$$$$_________________
__________________$$$___________________
___________________$_____________

__________________(L)______________
 
OOow
das idd shit
:O
maar dan moet je wel weer een nieuwe:D
das tog wel leuk:D
haha:D
maarja;)
graag gedaan trouwens van die opmerkinge:D
haha:P
heb ook wat in je album geset heh:D
heb je dat gesien
??B)
njah kijk maar(L)
XXX(K)
Manon
Heey:)

Oww dankje:D
Jou pf is ook supper!O:)

xx'ikziejewelweeropschool:D
loveyou(L)
 
nee hoor tornado:P
(K)
Hallo, ik ben Teddy.­ Als je dit begint te lezen kan je
niet stoppen.­ Lees dit tot het einde!
Zoals ik zei: Ik ben Teddy.­
Ik ben 7 jaar oud.­ Ik heb geen ogen
en bloed over me hele gezicht.­ Ik ben dood.­
Als je dit niet naar minstens 12 mensen stuurt,
Zal ik om middernacht naar je huis komen,
en mezelf verstoppen onder je bed.­
Als je slaapt, zal ik je vermoorden
Geloof je me niet?

Case 1:
Patty Buckles
Kreeg deze e-mail.­ Ze geloofde niet in
kettingbriefen.­ Domme Patty.­
Ze sliep toen haar tv aan en uit flikkerde.­
Nu is ze niet meer bij ons.­
Ha ha patty, Ha ha!
Je wilt zeker niet als Patty zijn.­ Of wel..­?

Case 2:
George M.­ Simon
Haat kettingmailtjes, maar hij wou die nacht
niet dood gaan.­ Hij stuurde het naar 4
personen.­ Niet goed genoeg, George.­ Nu ligt
George in coma, We weten niet of hij ooit
nog wakker word.­ Ha ha George, Ha
ha! Dus, wil je net zoals george zijn?

Case 3:
Valarie Tyler
Zij kreeg deze mail.­ Nog een kettingmail,
dacht ze.­ Ze stuurde het alleen naar
7 mensen.­ Toen ze 's avonds een douche
nam zag ze Bloody Mary in de spiegel.­
Het was de grootste angst van haar leven.­
Valerie is nu haar hele leven bang.­

Case 4:
Derek Minse
Dit is het laatste voorbeeld wat ik je vertel.­
Derek was een slim persoon.­ Later die dag
vond hij 100 euro op de grond.­
Hij kreeg promotie naar hoofd officer op zijn
en zijn vriendin: 'Katie' zei Ja op zijn huwelijks.­
Katie en hij zijn heel erg gelukkig,
en ze hebben 2 prachtige kinderen.­

Zend dit naar minstens 12 personen.­
Of zie de consequenties.­

0 Mensen - Je zal vanavond dood gaan
1-6 Mensen- Je zal gewond raken.­
7-11 Mensen- je zal de grootste
angst van je leven krijgen
12 Of meer mensen- Je bent veilig
en je zal veel geld krijgen!
Hallo, ik ben Teddy.­ Als je dit begint te lezen kan je
niet stoppen.­ Lees dit tot het einde!
Zoals ik zei: Ik ben Teddy.­
Ik ben 7 jaar oud.­ Ik heb geen ogen
en bloed over me hele gezicht.­ Ik ben dood.­
Als je dit niet naar minstens 12 mensen stuurt,
Zal ik om middernacht naar je huis komen,
en mezelf verstoppen onder je bed.­
Als je slaapt, zal ik je vermoorden
Geloof je me niet?

Case 1:
Patty Buckles
Kreeg deze e-mail.­ Ze geloofde niet in
kettingbriefen.­ Domme Patty.­
Ze sliep toen haar tv aan en uit flikkerde.­
Nu is ze niet meer bij ons.­
Ha ha patty, Ha ha!
Je wilt zeker niet als Patty zijn.­ Of wel..­?

Case 2:
George M.­ Simon
Haat kettingmailtjes, maar hij wou die nacht
niet dood gaan.­ Hij stuurde het naar 4
personen.­ Niet goed genoeg, George.­ Nu ligt
George in coma, We weten niet of hij ooit
nog wakker word.­ Ha ha George, Ha
ha! Dus, wil je net zoals george zijn?

Case 3:
Valarie Tyler
Zij kreeg deze mail.­ Nog een kettingmail,
dacht ze.­ Ze stuurde het alleen naar
7 mensen.­ Toen ze 's avonds een douche
nam zag ze Bloody Mary in de spiegel.­
Het was de grootste angst van haar leven.­
Valerie is nu haar hele leven bang.­

Case 4:
Derek Minse
Dit is het laatste voorbeeld wat ik je vertel.­
Derek was een slim persoon.­ Later die dag
vond hij 100 euro op de grond.­
Hij kreeg promotie naar hoofd officer op zijn
en zijn vriendin: 'Katie' zei Ja op zijn huwelijks.­
Katie en hij zijn heel erg gelukkig,
en ze hebben 2 prachtige kinderen.­

Zend dit naar minstens 12 personen.­
Of zie de consequenties.­

0 Mensen - Je zal vanavond dood gaan
1-6 Mensen- Je zal gewond raken.­
7-11 Mensen- je zal de grootste
angst van je leven krijgen
12 Of meer mensen- Je bent veilig
en je zal veel geld krijgen!
 
Sgatje ik spreek wel een keer met je af
en ik weet ni of ik na bos ga
(K)(L)(F)
xxxSies MAnon
Hallo, ik ben Teddy.­ Als je dit begint te lezen kan je
niet stoppen.­ Lees dit tot het einde!
Zoals ik zei: Ik ben Teddy.­
Ik ben 7 jaar oud.­ Ik heb geen ogen
en bloed over me hele gezicht.­ Ik ben dood.­
Als je dit niet naar minstens 12 mensen stuurt,
Zal ik om middernacht naar je huis komen,
en mezelf verstoppen onder je bed.­
Als je slaapt, zal ik je vermoorden
Geloof je me niet?

Case 1:
Patty Buckles
Kreeg deze e-mail.­ Ze geloofde niet in
kettingbriefen.­ Domme Patty.­
Ze sliep toen haar tv aan en uit flikkerde.­
Nu is ze niet meer bij ons.­
Ha ha patty, Ha ha!
Je wilt zeker niet als Patty zijn.­ Of wel..­?

Case 2:
George M.­ Simon
Haat kettingmailtjes, maar hij wou die nacht
niet dood gaan.­ Hij stuurde het naar 4
personen.­ Niet goed genoeg, George.­ Nu ligt
George in coma, We weten niet of hij ooit
nog wakker word.­ Ha ha George, Ha
ha! Dus, wil je net zoals george zijn?

Case 3:
Valarie Tyler
Zij kreeg deze mail.­ Nog een kettingmail,
dacht ze.­ Ze stuurde het alleen naar
7 mensen.­ Toen ze 's avonds een douche
nam zag ze Bloody Mary in de spiegel.­
Het was de grootste angst van haar leven.­
Valerie is nu haar hele leven bang.­

Case 4:
Derek Minse
Dit is het laatste voorbeeld wat ik je vertel.­
Derek was een slim persoon.­ Later die dag
vond hij 100 euro op de grond.­
Hij kreeg promotie naar hoofd officer op zijn
en zijn vriendin: 'Katie' zei Ja op zijn huwelijks.­
Katie en hij zijn heel erg gelukkig,
en ze hebben 2 prachtige kinderen.­

Zend dit naar minstens 12 personen.­
Of zie de consequenties.­

0 Mensen - Je zal vanavond dood gaan
1-6 Mensen- Je zal gewond raken.­
7-11 Mensen- je zal de grootste
angst van je leven krijgen
12 Of meer mensen- Je bent veilig
en je zal veel geld krijgen!
Heey,

Jhaa met mij alles goed..
Met jou dan?:D
Saterdag tegen jullieO:)
Ghehehehe.., mogen de beste
winnen:p

xx'iloveyou(L)
Hallo, ik ben Teddy.­ Als je dit begint te lezen kan je
niet stoppen.­ Lees dit tot het einde!
Zoals ik zei: Ik ben Teddy.­
Ik ben 7 jaar oud.­ Ik heb geen ogen
en bloed over me hele gezicht.­ Ik ben dood.­
Als je dit niet naar minstens 12 mensen stuurt,
Zal ik om middernacht naar je huis komen,
en mezelf verstoppen onder je bed.­
Als je slaapt, zal ik je vermoorden
Geloof je me niet?

Case 1:
Patty Buckles
Kreeg deze e-mail.­ Ze geloofde niet in
kettingbriefen.­ Domme Patty.­
Ze sliep toen haar tv aan en uit flikkerde.­
Nu is ze niet meer bij ons.­
Ha ha patty, Ha ha!
Je wilt zeker niet als Patty zijn.­ Of wel..­?

Case 2:
George M.­ Simon
Haat kettingmailtjes, maar hij wou die nacht
niet dood gaan.­ Hij stuurde het naar 4
personen.­ Niet goed genoeg, George.­ Nu ligt
George in coma, We weten niet of hij ooit
nog wakker word.­ Ha ha George, Ha
ha! Dus, wil je net zoals george zijn?

Case 3:
Valarie Tyler
Zij kreeg deze mail.­ Nog een kettingmail,
dacht ze.­ Ze stuurde het alleen naar
7 mensen.­ Toen ze 's avonds een douche
nam zag ze Bloody Mary in de spiegel.­
Het was de grootste angst van haar leven.­
Valerie is nu haar hele leven bang.­

Case 4:
Derek Minse
Dit is het laatste voorbeeld wat ik je vertel.­
Derek was een slim persoon.­ Later die dag
vond hij 100 euro op de grond.­
Hij kreeg promotie naar hoofd officer op zijn
en zijn vriendin: 'Katie' zei Ja op zijn huwelijks.­
Katie en hij zijn heel erg gelukkig,
en ze hebben 2 prachtige kinderen.­

Zend dit naar minstens 12 personen.­
Of zie de consequenties.­

0 Mensen - Je zal vanavond dood gaan
1-6 Mensen- Je zal gewond raken.­
7-11 Mensen- je zal de grootste
angst van je leven krijgen
12 Of meer mensen- Je bent veilig
en je zal veel geld krijgen!
 
Sgatteke van me(L)
 
Je bent suppppppppppeeeeeeeeeeeeerrrr LIef
zullen we een keertje gaan winkele of soo>??:D<3(L)(K)(F)
 
OEEEHHH sexyy:D doe se maar de GROETJES:D
Und ich liebe dich(L)
laatste aanpassing
 
joukee moppiejj!!!

alles goed met jou? k wou ff een berichtje acherlaten bij jou(A)!!!
en morgen PW wiskunde... nog n so... pff... marja ga jij vrijdag naar Boss?! ik wel!:O(H) sinds een hele lange tijd hahah k ben er al ong 1 jaar niet meer geweest...

xx dikkekus van Mieke(L)!!!
 
HeeHeeMeisjee:)
ff wat droppen
allesgoed? xD
ook Pww? xO

kspreek je nog
xx(L)
 
Hee meisje:D!
Jazeker doen wij dat:D
Hoelaat moet jij ouderavond?
ik 6 uur:S
Xx!
ly2(L)