Partyflock
 
Profiel · 574787
­
Profielafbeelding · Niiek
.00
Deze gebruiker is al geruime tijd niet meer langsgeweest en staat derhalve op non-actief.
NaamNiek
WoonplaatsLith (Noord-Brabant)
LandNederland
BeroepMet pensioen
Geboortedatum
Leeftijd92
Geslachtman
Geaardheidhetero
Relatienee
Favoriete genreterror
Lid sinds12 april 2007 13:39
Statusinactief
Laatst hier28 juni 2011 17:46
Laatste aanpassingdonderdag 17 april 2008 om 22:19

Agenda

Laatste feest was op zaterdag 25 juni 2011: Defqon.1 Festival, Walibi Holland, Biddinghuizen
Statistieken
43628·pagina's bekeken
5Partyflockvrienden
10·evenementen bezocht
1·oude interessante evenementen
2×geciteerd
47·opmerkingen
152·privéberichten verzonden
148·privéberichten ontvangen

16 opmerkingen

Heey Niek Jonge Moat!
Alles goed?
Ik Kom dit jaar Nog wel keer naar Jullie;)
Later
Hee lievurd..
Kmiss je, en heb echt zin in vrijdag:D
Kusjes Elsa(L)
hey lekker mannetje weet je nog;) hahaha
 
liebe dich niekje!:)
slijmslijm!hee niek:)

xxx
niekjeeee

gefeliciteerd(L)!

xxx
 
nog gefeliciteerd:)(K)
laatste aanpassing
 
­


Hele fijne feestdagen,
En de allerbeste wensen voor 2008!(L)

Liefs Rowena
 
NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEK
................­­..........................­­.­­....­­.­­..­­­­­­­­......­­$$­
........................­­..­­­...­­.....­­.­­.­­.­­.­­­.­­.­­...............$$$­
......­­­...­­.­­........­­..­­.­­.­­..­­..­­..­­..­­................­­..­­....­­­..$$$$­
..­­­...­­...­­...­­...­­...­­...­­.....­­.....­­...­­..­­........­­...­­....­­..$$­­$$$$­­
..­­....­­­....­­..­­..­­....­­.....­­.......­­.....­­.....­­.....­­.­­....­­.$$$$­­­$­­$$­
­.­­..­­........$$.­­......­­......­­­......­­......­­­­......­­.­­­...$$­­$$$$$$..­­.......­­.­­......­­.......­­..­­­.....­­­...­­..$$­­
.....­­..­­....­­$$$$­­........­­.....­­.­­..­­.­­......­­.­­......$$­­$$$$$­­­$$.­­.....­­.........­­­..­­..­­.....­­...­­...$$$­­$­
..­­....­­­......$$$­­­$$$...­­...­­­.­­..........­­­.......­­$$$­­$$$$$$­­$...­­......­­..­­..­­­.­­.....­­.......­­$$$$­­­$$­
.......­­..­­....$$$$$­­$­­$­­­...­­......­­..­­....­­­......$$­­$$$$$$$$...­­.­­......­­.­­....­­­.­­......$$$$­­$­­$­­­$$­
.......­­......$$­­$$$$$­­­­$$....­­..­­.....­­­.....$$­­$­­$$$$$­­$$$.....­­.....­­..­­­.....$$­­­$$$$$­­­$$$­
....­­.­­....­­....$$$$$­­$$$$$­­.­­.­­­........­­...­­.$­­$$­­$$$$$$$$.­­....­­..­­.......$$$$­­$$­­­$$­­­$$$­
­­...........­­­....$$­­$$$$$$$$..­­­....­­...­­...$$$­­$$­­$­­­­$$$$$........­­...­­.­­$$$$$$$$$$$$­
­
­..­­­....­­....­­..­­....­­.$$­­$$$$$$$$­­...­­...­­.....$­­$$$$$­­$­­$­­$$...­­...­­­...$$$$$$­­$$$$$$­­$­
­.­­.......­­.­­....­­.­­.....­­$$$$$$$­­$­­$­­$$........­­$$$$$$$$­­­$­­.­­......$­­­$$­­$$$$$$$$­­$$$­­...­­......­­.....$$$­­
$$­­$­­$­­....­­..­­­.......$­­$$$$$$­­­$$$$­­.......$$$$­­$$$$$.­­­­...­­.­­$$­­$$$$$$$$$­­$$....­­­....­­..­­...$$$$$­
$$$$­­$$­­$­­­...­­.­­.­­.....$$$$$$$$$$$­­­....­­.$­­­$$$$$$$...­­..$­­$$$$­­$$$­­$­­$$­­­$...........$­­$$$$$$­
­.$­­­­$$$$­­$$­­........­­.­­....$$$$$­­­­$$$$$...­­$$$$$$$......­­$$­­$­­­­­$$$$$$$..­­­........$$$$­­$$$­­$­­$­­
...$$$$$$$$$­­­$­­.....­­...­­.­­­$$­­$$$$$$...$$$$$­­$$..­­.­­.$$­­$$$$$$­­­$$...­­.....$$­­$­­$$$$­­­$$$­­
.....$$$$­­$­­$$$$$$­­$.­­.­­..­­..$$$$­­$$$.$$­­$$$­­$$­­.$$$$­­$$$$.­­.....­­.­­..$$­­$$­­$$$­­$$$$$$­
­­...­­.....$$$­­­$$$$$$$­­$$$....­­$$­­­$­­$­­$$..$$$$­­$.$$$$$$­­­$..­­...$$$­­$$$­­$$$$$$$$$­­
­­
.­­.....­­...­­...$$$$­­$­­$$$$­­$$$$$..$­­­$$$$.$­­$$$­­.$$$­­­$$..­­.....­­.$$$$$$$­­­$$$$­­$$­­$$­
....­­.....­­­...­­..­­$­­$$$$$$$$$$­­$$­­$..$$­­$$$$$$$$­­$­­­$$...$­­$$­­$$$$$$$­­$$­­­­$$$$­
.........­­­­........$$$$$­­$$$­­$­­­­$$...$­­$$$$$­­$$$$­­$$­­$$..$$$$$­­$$­­$$$­­$$­
.....­­­.....­­.­­.­­...­­...­­.......$­­$$$$$­­$­­$$$$$$­­$$$$$$­­$­­$$$$­­$$$$­­­
...­­...­­....­­.......­­..­­.....$­­$$$­­$$­­$$$$$$$­­$­­$­­$$­­$$$$$$$$­­$­­$$$$$­
...­­.­­..­­........­­...­­­.$$$$$$­­$$­­$$­­­$$....­­$$$$$$­­$$$...­­.$$$$$$­­­­$$$$$$­
.­­...­­.­­....­­.­­...$$­­­$$$$$$$$$$$­­­$....$$­­$$$$$­­$$$$­­...­­.­­.$$$$$$$­­­­$$$$­­$$$­
­.....­­.....­­­$$$$$$$$$$$­­$$­­......­­­...$$$­­­$$$­­$$­­$$$....­­.­­.­­..$$$$$$­­$$$$$$$­­
.­­.......­­.....­­­­.­­.........­­­­.......­­........­­­...$$$$$$­­$...$.­­...­­..­­­
...­­.­­­........­­......­­.­­......­­........­­.....­­.­­.­­.$­­$$­­$$­­$.....­ ­$.......­­­
...­­......­­.......­­....­­­­.­­..­­.­­...............­­.­­.....$$­­ ...­­.....­­ $....­­.­­­­..­­.­­.­­
..........­­...........­­......­­...­­....­­­...­­.­­.­­­..­­.­­........­­.........$$­
........­­.....­­­..­­..­­.­­­­....­­.­­­....­­..........................­­.....­­..$­­$­­­$­­­
­...­­­­­........................­­............­­.­­...­­­...­­­­.­­.­­.­­­.........­
Whahaha wat hoor ik nu? Lith word opgeheven? of heb ik het nu fout!! :P
kweet nie waar jij ut over hebt maar ik heb helemaal niemand verwijderd op hyves ik heb aleen me hyves nie meer zichtbaar voor iedereen omdat fage mense tege me begonden te lulle daarop
bier
 
jij bent oud....:O:P