Profiel · 188536
Agenda
Laatst bezochte feest was op zaterdag 11 augustus 2007: FFWD Fit for Free Dance Parade, Centrum Rotterdam, Rotterdam
Statistieken
7549·pagina's bekeken
3·foto's
8Partyflockvrienden · herkomst
19·favorieten
45·evenementen bezocht
0·oude interessante evenementen
14·winactie deelnemingen
3·flocks
1×geciteerd
47·opmerkingen
3·opmerkingen onder foto's
188·privéberichten verzonden
210·privéberichten ontvangen

3 opmerkingen

......................................­­...****####­­­­­­­­­­###****­
...........................­­....­­­­­­­­.**­­­###############**­
.............­­..­­­­..­­..­­..­­..­­.....­­..­­..**###################­­###­­*..­­...­­­..­­...­­...­­.*#....­­##.­­..*#­
......*.­­.#..­­**..­­....­­....­­­..*­­####­­#########­­####­­#####­­#####­­*....­­.....­­.##..­­##.­­­##*#­
­**..#..#..­­*#­­...­­..­­...*##­­######­­.....#­­####­­##­­##...­­..######­­##*..­­­.....­­­.###*##­­*#­
*##­­####*­­#...­­...*­­##­­######..­­.....­­..­­#####­­##­­........­­.#####­­###*..­­­...­­..###­­####­
...­­..#­­#####­­...­­...##­­#######­­..­­......­­.#­­­######....­­.....####­­­#########­­­######­­
­....####­­##­­­######­­######.....­­..##­­######­­..­­..­­...#­­####­­######..­­­.*­­**###­
.....­­*###****#­­­­#########­­­­#############­­­­##########­­#.......­­.*###­­
­.....­­­.###.­­...*##­­###­­­########­­#####­­#########­­#####­­­####­­#........­­­*###*­
­­....­­.*­­##*.....#####­­##­­#######­­­#######­­#######­­###­­###­­­­####...........#­­­##*­
.....­­.##­­­......########­­­­­###­­##########­­###­­#########**­­##­­##**­­***####­­
...­­­.*­­##­­#***­­##....­­############­­­#########­­­#######.­­...*­­#####­­­­#######­­##­
.....#­­###­­##*#­­#......#­­###­­#######­­­#######­­­##­­####....­­.....#­­­##******­
..**­­­*...­­....­­....###.­­­..­­...­­*###­­#####­­############­­*...­­..­­...*##­­
.....­­­..­­..­­­........­­..*##*....­­..­­...**####­­####­­####*#­­#*­­­..­­.......­­...#­­##­
....­­­................­­..­­.###­­­­*......­­........*­­­##**#­­­##***..............*#­­­­­­
........­­........­­­..­­­......####*.......­­.....­­..­­­­...........­­....­­..­­..­­.....­­.....*###­­
....­­.....­­­...­­.........­­­....­­­*####*.....­­­..*####**­­###*...­­...­­...*#­­##­­
....­­­­.......­­........­­..­­.......*#­­###**­­...­­...*­­*####*­­##­­­#*­­...*###*­
...­­....­­......­­......­­­.........­­­...­­..­­­*###****..­­.*###*#####­­­**­
­
.....­­.......­­­...­­...­­...­­.....­­..............*­­­*##­­##**.##­­­####­­
.....­­­.....­­­...............­­..­­........­­­....­­..­­...........­­.*­­­**##­­######­
­.....­­.....­­........­­­­............­­­.....­­...­­...­­........­­­......#######­­
­­.......­­..­­........­­­..­­......­­..­­.............­­......­­....­­­.....­­....#­­#####*­­
­
­....­­............­­.......­­...­­......­­­­.......­­......­­­..­­...........­­...*##**­
Knuffel Certificaat!
Stuur snel naar alle mensen die je kent en die een knuffel verdienen.­

Ook de persoon die het gestuurd heeft als deze het verdient

Als je het -

1x terug krijgt: Open jezelf ! Zoek nieuwe vrienden.­

2x terug krijgt: Dat is een goed begin.­

3x terug krijgt: Ben je een goede vriend.­

4x terug krijgt: je bent gelieft.­

5x of meer terug krijgt:

waken de Engelen over je!!