Partyflock

En weer 2 boetes binnen

 
Ja mensen, feesten worden zo heeeel erg duur...

Terugweg van Zino, 19-05-2002 : 28 euro boete voor snelheidsovertreding.
Terugweg van EO jongerendag, 08-06-2002 : 63 euro boete binnen de bebouwde kom.

En dan te bedenken dat ik op die zelfde dag waarschijnlijk met 150 geflitst ben op de snelweg bij Utrecht... :S

Ik zie wel weer hoe dit afloopt, ik wordt er in ieder geval niet echt rijker van!
Ja howwwwwwwww!
Xypz!
Da'z nie de bedoeling he?!

Hehe!
Het zijn gewoon klootzakken!
Met zo'n bakkie als die jij hebt moet je wel scheuren af en toe,dat ze dat niet begrijpen:S!!
Ik wel hoor ;)
klote zooi zeg!!!
moet je toch ietsje beter opletten voortaan!! :)
had pas ook boete van 28 euro

reedt 54 waar je 50 mag (na correctie, dus hoogstens 57)

:S :S
2x rood =≠ 2x 86 euro
achterlijk toch!! 4 km te hard :kots: ziekelijk!!
ben ik dan nu een snelheidsduivel???? :D
28 euro is 59 na meetcorrectie...
63 erro is 66 na meetcorrectie...

Ze hebben zeker weer ff nix te doen :S
echt wel chiel!!! dat je zo hard durft te rijden zeg!! :D:D
ik rij altijd te hard ik vind de maximum snelheid hier in Nederland echt belachelijk
2 xyp> ben je nog ziek??
ja, kom je me een kusje brengen :( ???
Volgende keer wat beter aan de snelheid houden, scheelt je een boel knaken :)
word het wel na 5uur!! :kusje2: en een :flower:
2 xypzo>>> voor die 28 euro hak dus beter nog ff wat harder kennen rijden. :S
das prima mylene! jij mag ook midden in de nacht aankloppen hoor! :BLOEM:
weet ik moppie!!!
welk adres.... :D
ik w8 nog op een 60 pleuro ticket op duitsland...≠ het irritante is daar dat je 100 buiten de bebouwde kom mag (relaxed natuurlijk) en 50 binnen de bebouwde kom.....≠ dus je komt met 100 binnen de bebouwde kom...≠ gas los...≠ hobbelhobbel..≠ je zit nog in de vijf, dus afremmen doe je niet echt veel..≠ en tsja, tis toch half 5 in de ochtend....≠ what can happen...≠ FLITS dus..≠ ai ai ai (ik reed 80....≠)...≠ in duitsland zijn boetes trouwes niet zo hoog ivm puntensysteem...≠ 80 is normaal genoeg voor maandje rijontzegging..≠ (jaja, ik heb het allemaal al opgezocht)
Als je wilt langskomen stuur je maar een priveberichtje, lekker ding...

dan krijg je mijn adres wel! :D
tuf tuf club bracht wel weer uitkomst. die van 28 euro verdom ik echt te betalen, dus ff dit bezwaarschriftje uitgedraaid!

Officier van Justitie
Postbus 5012
4330 KA Middelburg

Peter K...
W....straat ...
2131 .. Hoofddorp
Geboortedatum: 15-08-1980
Bankrekeningnummer: 3245.....

21-06-2002
Edelachtbare Heer, Mevrouw,
Hierbij maak ik bezwaar tegen uw beschikking d.d 18 jun 2002 met beschikkingsnummer 59051897771 waarvan een kopie is bijgevoegd.
Volgens de beschikking zou ik op de Spoorlaan, 59km/u hebben gereden waar 50 was toegestaan. Deze beschuldiging is echter onjuist. Ik wijs daartoe op het volgende.
Naar mijn weten heb ik niet op het bedoelde tijdstip op de in de beschikking bedoelde plaats gereden. Alleen al om die reden moet de beschikking worden vernietigd.
Maar mocht dat al anders zijn, dan was in ieder geval de meting van de snelheid onjuist c.q. ondeugdelijk. Uit eigen concrete ervaring en wetenschap weet ik immers dat de verkeersveiligheid ter plaatse vereist dat strikt de hand wordt gehouden aan de maximumsnelheid en ik daar dus niet harder rijd dan de toegestane snelheid. Er moet dan ook sprake zijn van een onjuiste althans onzorgvuldige meting die is veroorzaakt door een defect van de gebruikte meetapparatuur. Ik bestrijd dus ook uitdrukkelijk dat sprake is geweest van een betrouwbare meting waarbij ik tegelijkertijd verwijs naar HR 22/8/2000 ELRO AA6827 zaaknr. 323-99-V ro 3.8.

Voor zover het mocht gaan om een meting door apparatuur die reageert op lussen in de weg is de onjuiste meting het gevolg van een algeheel defect en/of onzorgvuldigheid van de gebruikte meetapparatuur en/of de wijze waarop de meetapparatuur is gebruikt en/of stond ingesteld en/of de wijze waarop de meting is gebeurd.
Ik betoog dus uitdrukkelijk dat de meetapparatuur niet op de juiste wijze was geijkt, en/of niet volgens de voorschriften gebruikt en/of was niet juist ingesteld en/of was niet volgens de voorschriften uitgelijnd en/of de lussen in het wegdek niet deugdelijk waren gekalibreerd, hierdoor was een deugdelijke meting dan ook niet mogelijk. Om deze reden kan de overtreding niet worden bewezen en dient de beschikking te worden vernietigd.
Voor zo ver het mocht gaan om een meting waarbij radarapparatuur is gebruikt dan is de onjuiste meting te wijten aan een defect en/of onzorgvuldigheid van de gebruikte radarapparatuur en/of de wijze waarop de radarapparatuur is gebruikt en/of de wijze waarop de meting is gebeurd. Ik betoog dus uitdrukkelijk dat de radarapparatuur niet op de juiste wijze was geijkt, en/of deze radarapparatuur niet volgens de voorschriften werd bediend en/of deze radarapparatuur niet door een gekwalificeerde ambtenaar werd bediend en/of deze radarapparatuur niet volgens de voorschriften stond uitgelijnd en/of deze radarapparatuur stond opgesteld in een bocht en/of deze radar stond opgesteld op een zachte ondergrond en was verzakt (zodat een deugdelijke meting niet mogelijk was) en/of deze radar niet deugdelijk stond ingesteld.
Voor een gemotiveerde onderbouwing verwijs ik u naar mijn eigen bovenstaande nadrukkelijke verklaring over mijn rijsnelheid alsmede naar het bijgaand persbericht van de Duitse ANWB waaruit blijkt dat veel meetmiddelen die worden gebruikt voor het opsporen van snelheidsovertredingen ondeugdelijk en onnauwkeurig zijn, en dus niet kunnen worden gebruikt voor het meten van gereden snelheid.
Onder verwijzing naar de op het OM rustende bewijslast verzoek ik u daarom nadrukkelijk om de volgende stukken te overleggen als bewijs dat de overtreding is gepleegd, waarbij ik tegelijkertijd opmerk dat het ontbreken van een van de stukken moet leiden tot vernietiging van de beschikking:
- het zaaksoverzicht van het CJIB;
- De verklaring van onderzoek voor de gebruikte meetapparatuur als bedoeld in art. 1a van de Regeling meetmiddelen Politie/KLPD d.d. 7 en 4 juli 1997, afgegeven door het Nederlands Meetinstituut; deze verklaring mag op grond van art. 2.2 niet ouder zijn dan een jaar waarbij het tijdstip van de mogelijke overtreding beslissend is; uiteraard dient het serienummer van de gebruikte radarapparatuur te corresponderen met het serienummer dat in deze verklaring staat genoemd;
- Een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de gebruikte radarapparatuur in overeenstemming met de voorschriften werd bediend en dat deze volgens de voorschriften stond uitgelijnd en/of ingesteld op het moment van meting;
- Het certificaat waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de opsporingsambtenaar die de radarapparatuur bediende althans had ingesteld hiervoor ook was gekwalificeerd ten tijde van de meting;
Dit verzoek kan, voor zo ver nodig, mede gelden als verzoek om toezending althans afgifte van stukken op basis van de relevante bepalingen van de Wet Openbaarheid bestuur.
Ik wijs u erop dat, gelet op de door mij naar voren gebrachte argumenten, alle door mij gevraagde stukken deel dienen uit te maken van het dossier van uw parketorganisatie. Een verwijzing naar het politiekorps en/of enige ander bestuursorgaan kan om die reden dus geen grond zijn om de door mij gevraagde informatie te weigeren.
Zoals gezegd, mocht een van de bovengenoemde documenten niet (kunnen) worden geproduceerd en/of mocht een van deze documenten niet aan de genoemde eisen voldoen dan dient de beschikking te worden vernietigd. Het bewijs van de snelheidsovertreding is dan immers niet overtuigend geleverd.
Verder wijs ik u erop dat, indien de overtreding in kwestie is geconstateerd door een buitengewoon opsporingsambtenaar, ervan uit dient te worden gegaan dat aan de benoeming c.q. beŽdiging van deze persoon een zogenaamd mandaatgebrek kleeft. Hierbij is met name van belang dat aan de benoeming zoals die namens het College van Procureurs-Generaal heeft plaatsgevonden, een geldig en gepubliceerd mandaatbesluit ten grondslag dient te liggen. Hetzelfde geldt met betrekking tot het feit dat de beŽdiging van de betreffende opsporingsambtenaar vanaf oktober 1999 dient te zijn afgenomen namens het College van Procureurs-Generaal en niet, zoals vaak het geval is geweest, namens de Procureur-Generaal. Ik betoog dus uitdrukkelijk dat de opsporingsambtenaar niet tot opsporen bevoegd was. Ik verzoek u aan dit punt bij de behandeling van het beroepschrift uw uitdrukkelijke aandacht te schenken.
Voor zover de politie naar aanleiding van mijn bezwaarschrift om nadere informatie wordt gevraagd dan verzoek ik u mij hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen. Indien en voor zover u van de politie geen reactie binnen 4 weken ontvangt dan dient deze beschikking te worden vernietigd, gelet op de inhoud van de Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften d.d. 29 juni 1999 (Stcrt. 1999, 137, en 2000, 236 en 238).
Indien ik de gevraagde informatie van u heb ontvangen, dan behoud ik mij nadrukkelijk het recht voor om aanvullende gronden bij dit beroepschrift in te dienen.
Tot slot verzoek ik u om binnen 16 weken een beslissing te nemen en, indien deze termijn niet wordt gehaald, de beschikking te vernietigen. Ik wijs u hiervoor op de termijn van 16 weken die door verschillende parketten wordt gehanteerd en die als redelijke beslistermijn wordt beschouwd. Indien niet binnen deze termijn kan worden beslist dan wordt de beschikking vernietigd. Uit het oogpunt van rechtsgelijkheid dient deze termijn landelijk te worden toegepast. Ik maak dus ook bij voorbaat bezwaar tegen een mogelijke verlenging van deze termijn.
Hoogachtend,


Peter K.


Waar zouden we zijn zonder Internet!!!
laatste aanpassing
wij zijn laatst geflitst toen we vanuit Den Haag onderweg waren naar Qlubtempo met 175 km/h , dat wordt pas een boete..≠!
zou dat nog steeds werken dan??
ik heb t zelf nog nooit geprobeerd, omdat ik gelukkig nog niet geflitst ben. zit er wel aan te komen volgens mij , omdat ik echt altijd te hard rijdt bijna. maar goed, succes met niet betalen dan


enneh hagenees, met die snelheid moe je voorkomen volgens mij :S:S
ja maar ik reed niet en het is mijn wagen niet , ik heb nog en eens een rijbewijs..≠ maar ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren..≠
ik dus met 150 a 155 waar je 100 mocht, die krijg ik deze week ook nog! :S
tsja op de snelwegen blaas ik tegenwoorig eik nooit harder als 140 dan valt de schade nog te overzien, ik leef me meer uit op het bochtenwerk, das veel leuker en kan je eik niet voor gepakt worden :-D
moet je nos in bouwen voor de stukjes met flitspalen en zo een detectortje ;)
Zit ook nog op een "kleintje" te wachten van bijna 200 Euro :(
naar, al die boetes!
tja, bezt zielig ook van ome agent, hebben ze nix beter te doen ofzo?
Jakuza
Artiest Jakuza
Hee Xyp, staat in dat kant en klate stuk text ook die smilie ? Moet je nie opsturen, wordt je vast niet meer serieus genomen.... :P:P:P