Partyflock

Bezwaar schriften tegen Bekeuringen!!!!

 
[naam]
[straat][nr.]
[pc+woonplaats]
[telefoon]

[Plaats], [datum]

Aan: Officier van Justitie
Postbus [nummer]
[postcode] [PLAATS]

Kenmerk: [datum.ovj]

Betreft: Beroep [nummer beschikking]

Gegevens: [Naam + Voornamen]
[Geboortedatum + Plaats]
[straat] [nr.]
[postcode] [WOONPLAATS]

Postbank: [nummer]
Rabobank: [nummer]

Geachte mevrouw, meneer,

Bij deze wil ik beroep instellen tegen de aan mij opgelegde sanctie. Het in de beschikking vermelde voertuig is op mijn naam gesteld.

Van het CJIB mocht ik een envelop ontvangen met daarin enkel een acceptgiro en daarbij vermeld dat met het voertuig een overtreding is begaan. Verder zat daar niets bij. Op zich leuk gevonden: willekeurig acceptgiro’s verzenden en hopen dat de ontvangers zullen betalen.

Echter, naar mijn mening werkt dat in Nederland toch anders. Indien het Openbaar Ministerie meent dat iemand de rechtsorde geschonden heeft en daaraan een sanctie wil verbinden, dan dient zij dit te bewijzen. In de namens u verzonden beschikking ontbreekt elke vorm van bewijs.

Derhalve vorder ik van u dat u binnen 8 werkdagen na dagtekening van dit schrijven met bewijzen komt. U dient er van uit te gaan dat elk door u gesteld feit door mij betwist wordt. Van alle door u aan te reiken bewijsmiddelen wil ik het originele exemplaar danwel een gewaarmerkte kopie van het origineel.

Indien u aan bovenstaande niet kunt of wilt voldoen, dient de betwiste beschikking vernietigd en vervolging van de vermeende strafbare gedraging geseponeerd te worden.

De enkele mededeling dat de op deze zaak betrekking hebbende stukken ter inzage liggen bij de griffie van het kantongerecht, danwel de arrondissementsrechtbank, danwel het kantoor van de Officier van Justitie, danwel enige andere plaats anders dan mijn deurmat kan niet als het aanreiken van bewijsmiddelen worden beschouwd.

Ten eerste is het voor mij fysiek onmogelijk om naar [plaats officier] af te reizen. En ten tweede meent u dat ik een strafbaar feit heb gepleegd en is het dan ook aan u om mij van bewijzen te voorzien en hier de inspanningen voor te verrichten. Naar mijn mening is het nog steeds zo dat het Openbaar Ministerie niet van een verdachte mag verwachten dat deze zich zeer grote inspanningen getroost om zijn/haar onschuld te bewijzen.

In afwachting van uw antwoord teken ik, onder voorbehoud van alle rechten,

Met vriendelijke groet,

[naam]Bijlage: Kopie beschikking
Bezwaar Schrift :Te Hardrijden in andermans auto

naam]
[straat][nr.]
[pc+woonplaats]
[telefoon]
[email]
[website]

[Plaats], [datum]

Aan: Officier van Justitie
Postbus [nummer]
[postcode] [PLAATS Kenmerk: [datum.ovj]
Betreft: Beroep [nummer beschikking]
Gegevens: [Naam + Voornamen]
[Geboortedatum + Plaats]
[straat] [nr.]
[postcode] [WOONPLAATS]

Postbank: [nummer]
Rabobank: [nummer]

Geachte mevrouw, meneer,

Bij deze wil ik beroep instellen tegen de aan mij opgelegde sanctie. De in de beschikking genoemde datum valt in een periode dat ik gebruik heb gemaakt van het in de beschikking vermelde voertuig. Omdat dit voertuig niet op mijn naam staat, heb ik een machtiging van de eigenaar bijgevoegd op grond waarvan mij het recht wordt gegeven in beroep te gaan tegen deze beschikking.

Van de eigenaar van het voertuig mocht ik een envelop ontvangen met daarin enkel een acceptgiro en daarbij vermeld dat met het voertuig een overtreding is begaan. Verder zat daar niets bij. Op zich leuk gevonden: willekeurig acceptgiro’s verzenden en hopen dat de ontvangers zullen betalen. Echter, naar mijn mening werkt dat in Nederland toch anders. Indien het Openbaar Ministerie meent dat iemand de rechtsorde geschonden heeft en daaraan een sanctie wil verbinden, dan dient zij dit te bewijzen. In de namens u verzonden beschikking ontbreekt elke vorm van bewijs.

Derhalve vorder ik van u dat u binnen 8 werkdagen na dagtekening van dit schrijven met bewijzen komt. U dient er van uit te gaan dat elk door u gesteld feit door mij betwist wordt. Van alle door u aan te reiken bewijsmiddelen wil ik het originele exemplaar danwel een gewaarmerkte kopie van het origineel.

Indien u aan bovenstaande niet kunt of wilt voldoen, dient de betwiste beschikking vernietigd en vervolging van de vermeende strafbare gedraging geseponeerd te worden.

De enkele mededeling dat de op deze zaak betrekking hebbende stukken ter inzage liggen bij de griffie van het kantongerecht, danwel de arrondissementsrechtbank, danwel het kantoor van de Officier van Justitie, danwel enige andere plaats anders dan mijn deurmat kan niet als het aanreiken van bewijsmiddelen worden beschouwd.

Ten eerste is het voor mij fysiek onmogelijk om naar [plaats officier] af te reizen. En ten tweede meent u dat ik een strafbaar feit heb gepleegd en is het dan ook aan u om mij van bewijzen te voorzien en hier de inspanningen voor te verrichten. Naar mijn mening is het nog steeds zo dat het Openbaar Ministerie niet van een verdachte mag verwachten dat deze zich zeer grote inspanningen getroost om zijn/haar onschuld te bewijzen.

In afwachting van uw antwoord teken ik, onder voorbehoud van alle rechten,

Met vriendelijke groet,

[naam]
Bijlage: Kopie beschikking
Machtiging
Bezwaar schrift rechtbank :

Officier van Justitie
Postbus XX
XXXX XX XXXX

Betreft: beroepschrift beschikkingsnummer 123456789
Plaats, datum

Geachte heer, mevrouw,
In het kader van de in mijn ogen van overheidswege ontketende heksenjacht op, door de automobilist gemaakte, een eenvoudig te constateren en te gelde te maken overtredingen, ontving ik enige tijd geleden de bijgevoegde beschikking.­ Deze administratieve sanctie is mij opgelegd wegens het overschrijden van de maximum snelheid ter plaatse.­
Bij deze maak ik bezwaar tegen deze beschikking.­ Daar ik mijn snelheidsmeter nauwkeurig in het oog houd, betwijfel ik of deze sanctie mij terecht is opgelegd.­ Ook betwijfel ik of mijn auto op dat moment op de betreffende plaats is geweest, mede omdat er volgens schattingen van de RDW een aanzienlijk aantal valse kentekenplaten in omloop zijn.­ Er is dus een redelijke kans dat het op de foto niet mijn voertuig betreft.­
Ik zou graag zien dat de bij mij gerezen twijfels omtrent de juistheid van deze beschikking weggenomen worden.­ Derhalve verzoek ik u om de foto waaruit blijkt dat het hier daadwerkelijk mijn auto betreft, evenals een kopie van de ijkbrief van de betreffende radaropstelling.­ Daarnaast zou ik graag willen weten of de betreffende ambtenaar een gediplomeerd radarcontroleur is, waaruit zal blijken dat de radaropstelling volgens de regels is opgesteld.­
Mocht een van de bovenstaande gegevens niet beschikbaar cq.­ onjuist zijn, dan vertrouw ik er op dat de beschikking door u nietig zal worden verklaard.­
Mijn overige gegevens zijn:
• Voornaam:
• Geboortedatum en –plaats:
• Rekeningnummer:
In afwachting van uw spoedige antwoord,
Met vriendelijke groet,

Bijlage: kopie beschikking
thnx mooi voor het baasje (=­ is een coureur in de dop)
Zag al wat topics over bekeuringen
Hiermee kun je die ratten pesten!!!!

;D;D;D;D;D;D
ok dan heel relaxt al heb k ze op het moment nie nodig denk ik net mn laatste 2 op de post gedaan, maar zal wel nie lang weer duren
Nu de vraag helpt het ook!
Kijk anders even op www.tuftufclub.nl
Daar hebben ze een bezwaarschrift generator... ;-)
Alles soorten en maten...
heeft iemand er ook 1 om ertegenin te gaan dat je door roodlicht reed en over verkeerd sorteervlak en niet mobielgebeld hebt?? please hellup
hehe cool..­
BOE!
2 Insane --> denk ut nie, net als rechts inhalen over de vluchtstrook, das ook heel duur!!!
Wel leuk om tegen te stribbelen, maar wat is het werkelijk behaalde resultaat.­ 3 foto's en alsnog volle mep betalen ?

Of ben je werkelijk vrijgesproken voor een van de feiten ?
Officier van Justitie
Adres (mag ook per fax)
Klager:
Naam:…………………………………..
Adres: ………………………………….
Geboortedatum + plaats:…………………………………………
Rek. Nr. ( eigen rek. nr. + twee typefouten):……………………………………
Dagtekening: ……………

Edelachtbare Heer, Mevrouw,

Hierdoor maak ik bezwaar tegen uw beschikking d.d..... met beschikkingsnummer......(invullen) waarvan kopie is bijgevoegd.
Volgens de beschikking zou ik op (datum) op de (waar) …. (hoe hard) km/u hebben gereden waar (max snelheid.) was toegestaan.
Deze beschuldiging is echter onjuist. Ik wijs daartoe op het volgende.
De geconstateerde overschrijding van de maximum snelheid is in ieder geval onjuist. Naar mijn weten heb ik immers niet op het bedoelde tijdstip op de in de beschikking bedoelde plaats gereden. Mocht dat al anders zijn, dan was in ieder geval de meting van de snelheid onjuist c.q. ondeugdelijk. Uit ervaring weet ik immers dat ik niet harder rijd dan de toegestane snelheid.

De onjuiste meting was te wijten aan een defect c.q. onzorgvuldigheid van de gebruikte radarapparatuur c.q. de wijze waarop de radarapparatuur is gebruikt c.q. de wijze waarop de meting is gebeurd. Gelet op het voorgaande dient te worden aangenomen dat de radarapparatuur niet op de juiste wijze was geijkt, c.q. deze radarapparatuur niet volgens de voorschriften werd bediend c.q. deze radarapparatuur niet door een gekwalificeerde ambtenaar werd bediend c.q. deze radarapparatuur niet volgens de voorschriften stond uitgelijnd c.q. deze radarapparatuur stond opgesteld in een bocht c.q. deze radar stond opgesteld op een zachte ondergrond en was verzakt (zodat een deugdelijke meting niet mogelijk was) c.q. deze radar niet deugdelijk stond ingesteld.
Ik verzoek u daarom uitdrukkelijk om de volgende bewijsstukken:
- De verklaring van onderzoek voor de gebruikte radarapparatuur als bedoeld in art. 1a van de Regeling meetmiddelen Politie/KLPD d.d. 7 en 4 juli 1997, afgegeven door het Nederlands Meetinstituut; deze verklaring mag op grond van art. 2.2 niet ouder zijn dan een jaar waarbij het tijdstip van de mogelijke overtreding beslissend is; uiteraard dient het serienummer van de gebruikte radarapparatuur te corresponderen met het serienummer dat in deze verklaring staat genoemd;
- Een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de gebruikte radarapparatuur in overeenstemming met de voorschriften werd bediend en dat deze volgens de voorschriften stond uitgelijnd c.q. ingesteld op het moment van meting;
- Het certificaat waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de opsporingsambtenaar die de radarapparatuur bediende hiervoor ook was gekwalificeerd ten tijde van de meting;

Ik verzoek dan ook om overlegging van de volgende documenten:

- De verklaring van onderzoek voor de gebruikte meetapparatuur (met vermelding van het serienummer) als bedoeld in art. 1a van de Regeling meetmiddelen Politie/KLPD d.d. 7 en 4 juli 1997, afgegeven door het Nederlands Meetinstituut; deze verklaring mag op grond van art. 2.2 niet ouder zijn dan een jaar waarbij het tijdstip van de mogelijke overtreding beslissend is; uiteraard dient het serienummer van de gebruikte apparatuur te corresponderen met het serienummer dat in deze verklaring staat genoemd;
- Een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de gebruikte apparatuur in overeenstemming met de voorschriften stond ingesteld en dat deze volgens de voorschriften stond uitgelijnd op het moment van meting;
- Het certificaat waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de opsporingsambtenaar die de meetapparatuur had ingesteld hiervoor ook was gekwalificeerd ten tijde van de meting;

Mocht een van de bovengenoemde documenten niet kunnen worden geproduceerd c.q. mocht een van deze documenten niet aan de genoemde eisen voldoen dan dient de beschikking te worden vernietigd. Het bewijs van de snelheidsovertreding is dan immers niet overtuigend geleverd.
Voor zo ver de politie naar aanleiding van mijn bezwaarschrift om nadere informatie wordt gevraagd dan verzoek ik u mij hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zo ver u van de politie geen reactie binnen 4 weken ontvangt dan dient deze beschikking te worden vernietigd, gelet op de inhoud van de Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften d.d. 29 juni 1999 (Stcrt. 1999, 137, en 2000, 236 en 238).
Ten slotte verzoek ik u om binnen 16 weken een beslissing te nemen en, indien deze termijn niet wordt gehaald, de beschikking te vernietigen. Ik wijs u hiervoor op de termijn van 16 weken die door verschillende parketten wordt gehanteerd en die als redelijke beslistermijn wordt beschouwd. Indien niet binnen deze termijn kan worden beslist dan wordt de beschikking vernietigd. Uit het oogpunt van rechtsgelijkheid dient deze termijn landelijk te worden toegepast. Ik maak dus ook bij voorbaat bezwaar tegen een mogelijke verlenging van deze termijn.
Ik verzoek u ten slotte mij als belanghebbende te horen,

Hoogachtend,

Naam/handtekening


:-)
En weer eentje erbij ;-)