Partyflock

Zijnn wé Vriéndinnénn//Vriiéndénn ?(F)

 
Poll op profiel van # S.harOnaa (ll)(L), geopend op dinsdag 23 september 2008, gesloten op woensdag 24 september 2008, looptijd van 1.1 dag.
Iedereen · Mannen · Vrouwen

Zijnn wé Vriéndinnénn//Vriiéndénn ?(F)

375%
Yaa, Yé staatt altYdd vOorr mé klaar!(L)
125%
Kénn Yé niiétt zO gOédd!..:x
0%
wOrdénn wé nOgg vriéndinnénn // Vriiéndénn :D?

2 opmerkingen

Je hebt gestemd, jouw keuze was: "Yaa, Yé staatt altYdd vOorr mé klaar!(L)"


Trlijkk ,, staa vOorr mé zélff klaarr!