Partyflock

Italoboyz: funked, energiek en binnenkort in Poema

 

Italoboyz: funked, energiek en binnenkort in Poema

door , gepubliceerd op
Italoboyz: funked, energiek en binnenkort in Poema (afbeelding)
FeestDoe//rak
ArtiestItaloboyz
Italoboyz is de artiestenalias van de uit Italië afkomstige Marco Donato en Federico Marton. Bijna tien jaar geleden zijn zij naar London toe verhuisd, een stad die toentertijd het epicentrum van elektronische muziek in Europa was, waar vele artiesten op afkwamen en vaak ook bleven wonen. De laatste paar jaar zijn de Italiaanse boys doorgebroken! Hun underground clubhit ‘Viktor Casanova' (die track met de mysterieuze opera zangeres Red.) is door niemand minder dan Ricardo Villalobos, Luciano, Richie Hawtin, Loco Dice en Sven Väth grijsgedraaid in de zomer van 2007. Ook de productie ‘Zinga' werd in het begin van 2008 een grote clubhit en datzelfde gold later voor de uitkomst van de samenwerking met één van de grootste jazzmuzikanten John Coltrane, ‘Bahia'. Op dat moment hun derde clubhit op rij.

Na een tour door vele landen en alle grote clubs van de wereld te hebben gezien (Watergate Berlijn, CocoonClub Frankfurt, Fabric London, et cetera) stonden zij deze zomer op Blauersee, Pollerwiesen en Welcome to the Future Festival. Feestgangers overal ter wereld zullen hun draaistijl als funkend en energiek omschrijven binnen een muzikaal spektakel waarin zij de uiterste hoeken van de elektronische genres en subgenres verkennen. Aankomende 16 oktober komen de Italoboyz naar Utrecht voor een maar liefst vier uur durend optreden in Club Poema RAW!

For the Dutch party people, please introduce yourself...
Marco Donato: Ciao Olandesi é Olandesine!
Federico Marton: Hola!

Have you ever played solo? Why did you choose to play together?
Marco: We were both bedroom dj's who occasionally played here and there back in the days in Italy. We started playing together at a party many years ago and we saw that it worked really well so we kept doing it. Now we also play individual gigs. It's nice sometimes to have the chance to decide exactly what to play and when for the whole set.
Federico: When you play solo you can control the direction of your set better. On the other hand, when playing a duo set you can be more creative!

What is typical about the sound of Italoboyz?
Marco: It's driving, it's housy, but technoy, very jacking, and, ultimately, quite creative.
Federico: I think the most typical thing is the freshness we try to keep all the time to throw a big musical resort.

'When you realize that without moving there won't be any change, you move...' is a quote from Marco. What was the reason for moving from Italy, a country where techno music has grown in the last decade due to so many inspirational artists?
Marco: Because when I decided to make the move it was almost ten years ago and at the time I couldn't see many opportunities where I was. I also wanted to make a change, to challenge myself, and go somewhere creative, musically and artistically. That's why London.
Federico: I think because in the nineties we were thinking and dreaming about music. London was the city to be, big time!

What was the first main difference you noticed when you moved to London? And when did you realize that you could achieve the things you wanted to do in life in this city?
Marco: The first difference is the cosmopolitanism, another of the reasons why I wanted to move to London. I remember one of my favourite highlights, especially at the beginning, was, while going up or down in the underground, staring at the opposite escalator, and seeing this mixture of different people, defined by colour, religion, ethnicity, race, style, mood. One after the other, moving and swinging around in an amazing harmony. And it was rather wonderful, that during the week before my thirtieth birthday, a few things have happened to me, which gave me the absolute consciousness that I was doing the right thing and that the direction I was going was the right one.
Federico: The weather...

You also organise your own events. What do you personally think are the main aspects a party has to have? When is a party a success?
Marco: We did, ages ago. I don't know really, I have never been into promoting parties; I was doing it because it was the only way to have a chance to play here in London, before being known for our music. But I think that promoting parties is a different form of art. You must be really good and committed to it. You should have a vision of what your party should be and go for it, without compromises or taking short cuts.
Federico: We did some things in the past but in a really amateur way. It was just an excuse to play records, we are not promoters. Being a promoter is a hard job!

You are part of the 'Get Physical' music label. The label artists like the great M.A.N.D.Y. and the legendary Booka Shade are also part of. What does this do to you?
Marco: They all are very nice guys, even beyond the name known by the public, there are lots of people working and collaborating with 'Get Physical' and all are very-very-very nice people.
Federico: It is a big honour.

The 16th of October will be your first gig ever in Utrecht, the Netherlands. What can the people in Holland expect from you?
Marco: Nice music that makes people dance. Always my number one aim!
Federico: A nice and intense party!

Is there anything else you'd like to say?
Marco: I was supporting Holland at the world cup final!
Federico: I'll see you there guys!

8 opmerkingen

Ik had het interview in ieder geval even naar het Nederlands vertaal, temeer je intro ook in het Nederlands is en het gezien de lengte van het interview ook niet zoveel werk zou zijn om deze tekst te vertalen.­
Dat had inderdaad gekund. Het voelde beter het interview in het engels te houden om twee redenen:
1. Het interview staat ook vermeld in de flyer. Deze flyer komt niet alleen langs Nederlandstalige, maar ook langs vele internationale studenten in Utrecht en omstreken (zie UCU, ESN, etc.).
2. De "echtheid" te behouden. Naar het Nederlands vertalen kan er vaak voor zorgen dat de mening van de geïnterviewde minder goed naar voren komt.

16 oktober dus in Club Poema :D!!
http://partyflock.nl/party/186013:Doe_rak
Dit is wel een erg kort, saai en matig interview helaas.

Een gemiste kans.


Uitspraak van Ar~rie op maandag 30 augustus 2010 om 18:16:
Het voelde beter het interview in het engels te houden om twee redenen:

Had dan iig de intro ook naar het Engels vertaald. ;)
Voor de liefhebbers. :rot:

Voor de Nederlandse partijmensen, te introduceren gelieve… Marco Donato: Ciao Olandesi é Olandesine! Federico Marton: Hola! Hebt u ooit solo gespeeld? Waarom verkoos u samen te spelen? Marco: Wij waren beide slaapkamer dj' s dat nu en dan hier en daar terug in de dagen in Italië speelde.­ Wij begonnen samen bij een partij vele jaren te spelen geleden en wij zagen dat het werkelijk goed werkte zodat hielden wij doend het.­ Nu spelen wij ook individuele jollen.­ It' s soms aardig om de kans te hebben om precies te beslissen te spelen wat en wanneer voor de gehele reeks.­ Federico: Wanneer u solo speelt kunt u de richting van uw reeks beter controleren.­ Enerzijds, wanneer het spelen van een geplaatst duo kunt u creatiever zijn! Wat typisch is over het geluid van Italoboyz? Marco: It' s het drijven, it' housy, maar technoy s, zeer vrij creatief opvijzelen, en, uiteindelijk.­ Federico: Ik denk het meest typische ding de versheid is die wij hebben geprobeerd om de hele tijd houden om een grote muzikale toevlucht te werpen.­ ' Wanneer u dat realiseert zonder won' daar te bewegen;­ t is om het even welke verandering, beweegt u… ' is een citaat van Marco.­ Wat was de reden om van Italië, een zich te bewegen land waar de technomuziek in het laatste decennium toe te schrijven aan zo vele inspirational kunstenaars is gegroeid? Marco: Omdat toen ik besliste de beweging te maken het bijna tien jaar geleden en tegelijkertijd I couldn' was;­ t ziet vele kansen waar ik was.­ Ik wilde ook een verandering aanbrengen, uitdagen, en ergens creatief gaan, muzikaal en artistiek.­ That' s waarom Londen.­ Federico: Ik denk omdat in de jaren '90 wij dachten en over muziek droomden.­ Londen was de stad om te zijn, top! Wat was het eerste belangrijkste verschil u opmerkte toen u zich aan Londen bewoog? En wanneer realiseerde u dat u de dingen kon bereiken u in het leven in deze stad wilde doen? Marco: Het eerste verschil is cosmopolitanism, een andere van de redenen waarom ik me aan Londen wilde bewegen.­ Ik herinner één van mijn favoriete hoogtepunten, vooral bij het begin, was, terwijl het uitgaan of beneden in het ondergrondse, staren bij de tegenovergestelde roltrap, en het zien van dit mengsel van verschillende mensen, dat door kleur, godsdienst, het behoren tot een bepaald ras, ras, stijl, stemming wordt bepaald.­ na andere die, die en zich rond in een verbazende harmonie beweegt slingert.­ En het was eerder prachtig, dat tijdens de week vóór mijn dertigste verjaardag, een paar dingen aan me zijn gebeurd, wat me het absolute bewustzijn gaf dat ik het juiste ding deed en dat de richting ik ging juiste was.­ Federico: Het weer… U organiseert ook uw eigen gebeurtenissen.­ Wat u denken persoonlijk zijn de belangrijkste aspecten een partij moet hebben? Wanneer is een partij een succes? Marco: Wij, leeftijden geleden.­ I don' t weet werkelijk het, ben ik nooit in het bevorderen van partijen geweest;­ Ik deed het omdat het de enige manier was om een kans te hebben om hier in Londen te spelen, alvorens wordt gekend voor onze muziek.­ Maar ik denk dat het bevorderen van partijen een verschillende vorm van art.­ is.­ U moet aan het werkelijk goed en geëngageerd zijn.­ U zou een visie moeten hebben van wat uw partij en gaan voor het, zonder compromissen of het nemen van korte besnoeiingen zou moeten zijn.­ Federico: Wij deden sommige dingen in het verleden maar op een werkelijk amateurmanier.­ Het was enkel een verontschuldiging om verslagen te spelen, zijn wij geen promotors.­ Het zijn een promotor is een harde baan! U maakt deel uit van ' Krijg Physical' muziek etiket.­ De etiketkunstenaars zoals grote M.­a.­n.­d.­y.­ en de legendarische Schaduw Booka zijn ook een deel van.­ Wat dit doet aan u? Marco: Zij allen zijn zeer aardige kerels, zelfs voorbij de naam die door het publiek wordt gekend, zijn er veel mensen die en met ' werken samenwerken;­ Krijg Physical' en allen zijn eigenlijk-eigenlijke aardige mensen.­ Federico: Het is een grote eer.­ 16 van Oktober zal uw eerste jol ooit in Utrecht, Nederland zijn.­ Wat kunnen de mensen in Holland van u verwachten? Marco: De muziek van Nice die mensen maakt dansen.­ Altijd mijn nummer één doel! Federico: Een aardige en intense partij! Is daar iets anders you' D houdt van te zeggen? Marco: Ik steunde Holland bij def.­ van de wereldkop! Federico: I' ll zie u daar kerels!
Uitspraak van d a v i d o f f :[ op dinsdag 31 augustus 2010 om 20:47:
Voor de liefhebbers. :rot:

eerder voor de geen die geen engels kennen :rot:
geniale uitvingen die vertalingsoftware :no: