Partyflock

Stemrechtige inwoners van Fryslan..

 
Flockonderwerp · 39092
Site van deFriezen

Beste inwoner van Friesland, (foar de Fryske fersy sjoch ûnder)


Op 7 maart zijn de provinciale Statenverkiezingen van Friesland; de nieuwe politieke beweging ‘deFriezen’ doet voor het eerst mee. Wij denken dat de bewoners van onze mooie provincie de werkgelegenheid, het behoud van het Friese landschap/de natuur en de verbetering van de economie en het onderwijs daarbij het belangrijkste vinden.Het vervelende is echter dat we daarover vrijwel niets te vertellen hebben: die beslissingen vallen voornamelijk in Den Haag. De Friese bevolking wil in overgrote meerderheid, blijkt uit onderzoek dat wij hebben laten doen, wél degelijk meer invloed op economie, landschap/natuur en het onderwijs. Maar geen van de bestaande politieke partijen heeft daarvoor ook maar een begin van een oplossing.Sterker nog men wil een mega provincie maken in de huidige randstad. Hierdoor zullen wij als inwoners van de noordelijke provincies last van krijgen, waarbij dus ook onze provincie belast is. Denk daarbij vooral aan financien en belastingen.Wij hebben daarover wel een voorstel aan u! De nieuwe beweging deFriezen wil van de provincie Friesland het ‘land’ Friesland maken. Dat is een constructie binnen het Koninkrijk, waarmee wij veel meer over onze eigen toekomst te zeggen krijgen. Friesland krijgt een hogere status, zodat wij samen met u wél over onze economie, werkgelegenheid, landschapsbehoud en het onderwijs gaan!Vindt u dit een interessant idee, klik dan op www.defriezen.nl; maar ook als u twijfelt of het helemaal niet met ons eens bent, kunt u er eens naar kijken: het gaat ten slotte om uw toekomst en die van uw kinderen! We kunnen van de verkiezingen op 7 maart de belangrijkste uit de Friese historie maken; dan hebben de Friezen écht wat te kiezen. Uw stem op onze nieuwe beweging (lijst 11) geeft Friesland meer zeggenschap over onze belangrijke thema’s: daarmee neemt u een betere toekomst in eigen hand.

Met vriendelijke groet,Doede Damsma

oprichter en lijsttrekker van deFriezen

Bêste ynwenner fan Fryslân, (foar de Hollânske fersy sjoch boppe)Op 7 maart binne de provinsjale Steatenferkiezings fan Fryslân; de nije politike beweging ‘deFriezen’ docht foar it earst mei. Wy tinke dat de bewenners fan ús moaie provinsje de wurkgelegenheid, it behâld fan it Fryske lânskip/de natuer en de ferbettering fan de ekonomy en it ûnderwiis dêrby it wichtichste fine.It ferfelende is echter dat wy dêroer hast neat te fertellen hawwe: dy beslissings falle foaral yn Den Haag. De Fryske befolking wol yn oergrutte mearderheid, bliket út ûndersiik dat wy dwaan litten hawwe, wól degelik mear ynfloed op ekonomy, lânskip/natuer en it ûnderwiis. Mar net ien fan de besteande politike partijen hat dêrfoar ek mar in begjin fan in oplossing.Sterker nog men wol un mega provinsje meitsje yn de huidige randsted. Hjir sille wy as ywenners fan de noardelijke provinsjes lest fan krije, wertroch dus ek use provinsje dermei belast wurd. Tink foarol oan it financiele plaatsje en de belesting.Wy hawwe dêrfoar wol in foarstel oan jo! De nije beweging deFriezen wol fan de provinsje Fryslân it ‘lân’ Fryslân meitsje. Dat is in konstruksje binnen it Keninkryk, wêrmei wy folle mear oer ús eigen takomst te sizzen krije. Fryslân krijt in hegere status, sadat wy tegearre mei jo wól oer ús ekonomy, wurkgelegenheid, lânskipsbehâld en it ûnderwiis geane!Fine jo dit in nijsgjirrich idee, klik dan op www.defriezen.nl; mar ek as jo twivelje of it hielendal net mei ús iens binne, kinne jo der wol ris nei sjen: iet giet út einliks om jo eigen takomst en dy fan jo bern! Wy kinne fan de ferkiezings op 7 maart de wichtichste út de Fryske histoarje meitsje; dan hawwe de Friezen écht wat te kiezen. Jo stim op ús nije beweging (lyst 11) jout Fryslân mear sizzenskip oer ús wichtige tema’s: dêrmei nimme jo in bettere takomst in eigen hân.

Mei freonlike groet,Doede Damsma

oprjochter en listlûker fan deFriezen


Site van deFriezen
laatste aanpassing
hep je t al is int enguls geleze :therefore: das volgens mij gen goed english