Partyflock

De complottheorie in opmars

 
Flockonderwerp · 26879
Ik had hem ook al op het gewone forum geplaats alleen dan ingekort. Best een interessant stukje tekst.

Nieuwsrubriek: Actueel

Vandaag de dag is de samenzweringstheorie weer in opmars. Na de Roswell-crash, de moord op John F. Kennedy en de Amerikaanse maanlanding, is nu de meest ingrijpende gebeurtenis van het nieuwe millennium punt van twijfel en argwaan bij een groeiende groep mensen: de aanslagen van 11 september 2001. Het gaat hier echter niet om een gewone samenzweringstheorie, maar om een theorie die gaat over machtsmisbruik door de regering van de allermachtigste staat ter wereld tegen haar eigen burgers. Ook in de Nederlandse media krijgt deze samenzweringstheorie steeds meer aandacht, waaronder van televisiemedia als BNN en Zembla en kranten als het Algemeen Dagblad en de Metro. 11 september is weer hot en de samenzweringstheorie is in.
De ‘9/11 truth movement’
Dat verscheidene zaken achter de schermen van de Amerikaanse veiligheidsdiensten niet bepaald betamelijk zijn verlopen rondom en tijdens 11 september, werd al duidelijk in de zogeheten 9/11 Commission Report. De opstellers van dit rapport kwamen onder andere tot de vaststelling dat de FBI en de CIA nalatig zijn geweest in het voorlichten van president Bush en diens staf over de dreigende terreurdreiging in de Verenigde Staten. Niettemin was dit rapport doelwit van kritiek van onder andere gematigde politici tot en met de zogeheten ‘9/11 truth movement’. Volgens laatstgenoemde beweging vertelt dit rapport namelijk niet het échte verhaal rondom elf september. De ‘9/11 truth movement’ stelt dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten bewust nalatig zijn geweest in het voorkomen van de aanslagen of zelfs de aanslagen zélf in scène hebben gezet. Een enorme nationale en niet veel later internationale ‘waarheidsbeweging’ was daarmee al gauw een feit.

Deze beweging heeft zich onder andere gewapend met talloze websites, waarvan Alex Jones’ Prison Planet de meest vooraanstaande is, en zelfs films. Een van de meest bekende en actuele films over ‘9/11’ is de film Loose Change 2nd Edition, die onlangs te zien was op de Nederlandse televisie. In deze rolprent wordt op een filmtechnisch sterke wijze de theorie van de ‘9/11 truth movement’ uiteengezet. Een combinatie van beeldmateriaal, tekst en uitleg moet de kijker ervan overtuigen dat de terroristische aanslagen daadwerkelijk het werk van Bush en consorten is. Toch springen ook de filmmakers van deze film niet altijd even zorgvuldig om met de feiten, terwijl ze zeggen juist de feiten boven water te willen halen.

Een voorbeeld is de uitleg dat de zogenaamde ‘ontploffingen’ die van buitenaf te zien waren bij het instorten van de World Trade Centers, eigenlijk gedetoneerde springstof is om het gebouw snel en soepel in te laten storten. , is niet voor de kijker toetsbaar. Er is geen feitelijke documentatie waaruit blijkt dat het ook daadwerkelijk springstof is. Andere, minder vergezochte verklaringen worden bovendien niet gegeven. Dat bij een recht naar beneden instortend gebouw er een enorme luchtdruk ontstaat en lucht naar buiten wordt geperst (inclusief stof en troep), niets wordt erover gezegd in Loose Change. Ook zijn de ontploffingen onevenredig en willekeurig 'verdeeld'; wil men een snel en soepel een gebouw laten instorten, moeten die ontploffingen juist op een secure wijze georchestreerd worden. Bovendien komen de ontploffingen dan vóór het instorten, niet erna. Een ander voorbeeld is de stelling dat het document Rebuilding America’s Defenses de grondslag was voor een gebeurtenis als 11 september, die moest dienen als een soort contemporaine ‘Pearl Harbor’, maar een duidelijk toetsbaar verband wordt niet gelegd. Echte harde feiten die aangeven dat de plegers van die aanslagen zich beriepen op dit document wordt namelijk niet gegeven. Er is als het ware een ‘missing link’, maar voor een complottheoreticus is dit geen grote hindernis.

Dat de makers van een film als Loose Change niet alle andere verklaringen belichten, is op zich legitiem, daar een film anders al gauw meerdere uren zal duren. Toch is het voor een film die zegt de waarheid te ontrafelen een groot minpunt. De waarheid willen samen te vatten in een populaire film met het onvermeld laten van andere verklaringen is allerminst neutraal en objectief te noemen. Als blijkbaar zo lichtzinnig wordt omgesprongen met een groot woord als waarheid, hoe betrouwbaar, objectief en waarheidsgetrouw is met dan nog? Menig complottheoriedenker zal bovendien als verweer voor de theorie gebruiken het argument dat de mensen die andere verklaringen geven zelf in het complot zitten, omgekocht zijn of de waarheid proberen te verdoezelen met leugens. Hiermee begint de complottheorie zichzelf te rechtvaardigen met een klassieke cirkelredenering.

Falsifieerbaarheid en waarheid
En met die zaken komt met al gauw aan bij belangrijke kenmerken van een complottheorie; het leggen van verbanden die er waarschijnlijk niet zijn, het zoeken naar de verklaringen die men graag wilt horen en het bekende cirkelredeneren. De eerste twee zijn op zich twee normale dingen (de derde is gewoon een drogreden), zaken die de menselijke geest van nature tracht te doen. Wanneer er echter verbanden worden gelegd en verklaringen worden gegeven die gegrondvest zijn op ontoetsbare vooronderstellingen en niet op natrekbare feitelijkheden, is er geen sprake meer van een waarheidsgetrouwe of wetenschappelijke theorie. Een samenzweringstheorie is dan ook doorgaans niet-falsifieerbaar. Het beginsel van falsifieerbaarheid is door de wetenschapsfilosoof Karl Popper aangemerkt als een uitermate belangrijke grondslag voor modern wetenschappelijk denken. Om Wikipedia aan te halen: "Falsifieerbaarheid stelt dat een wetenschappelijke uitspraak ('feit', theorie, 'wet', principe en zo voort) falsifieerbaar moet zijn om bruikbaar te zijn (of om zelfs maar wetenschappelijk te zijn). Falsifieerbaar wil zeggen dat als de uitspraak onjuist zou zijn, het mogelijk moet zijn om aan te tonen dat de uitspraak onjuist is."

Uiteraard is het beginsel falsifieerbaarheid een model waarop de wetenschap kan functioneren. Niet elke niet-falsifieerbare theorie hoeft echter onwaar of onbruikbaar te zijn. Mijn theorie dat de net langs mijn raam gevlogen koolmees op zoek is naar wormpjes, is ook niet falsifieerbaar. Maar omdat dit een onschuldige theorie betreft, is er geen mens die daarover valt. Wanneer men echter met een (samenzwerings)theorie komt die, als deze waar zou zijn, de wereld op zijn kop zet, zijn de spelregels begrijpelijkerwijs strenger. Het belang van waarheid en toetsbaarheid is dan gewoonweg van belang voor de toekomst van onze westerse beschaving. Wat nu echter gepresenteerd wordt als waarheid, is in feite niets anders dan een theorie die mogelijk waar is maar nauwelijks onderuit te halen is doordat het slechts een mogelijkheid betreft. Net zoals het mogelijk waar is dat de neergestorte weerballon in Roswell inderdaad een buitenaards ruimteschip is en de langsvliegende koolmees inderdaad een wormpje zocht. Maar of het ook écht waar is, is natrekbaar noch toetsbaar. Wat echter wel merkbaar is, is dat de 9/11-complottheorie Bush en consorten grote schade berokkent in de Amerikaanse peilingen.

De rol van de media in kwesties als deze is een die niet te onderschatten is. Wanneer de Nederlandse, of zelfs Europese media de samenzweringstheorieën rondom 11 september blindelings omarmen, krijgt de kijker te maken met een ongekende stroom van eenzijdige informatie. Dan is er geen sprake meer van neutrale en objectieve onderzoeksjournalistiek, maar van eenrichtingsverkeer. Wanneer door als media namelijk onvoldoende tegenstanders van de complottheorie aan het woord gelaten worden of als de journalistiek zelf nalaat kritische vragen te stellen over de juistheid van al de verhalen, wordt het televisiekijkende publiek meegesleurd in een verhaal waarvan de waarheid allerminst vaststaat. Maar ditzelfde publiek wordt wel voorgehouden dat het ook echt de waarheid is die ze ziet; doordat de kijker geen andere geluiden hoort, heeft ze ook onvoldoende de mogelijkheid een goed beeld te vormen over de kwestie en een genuanceerd standpunt in te nemen. Dat een film als Loose Change niet andere verklaringen en geluiden laat horen (wat overigens iets anders betreft dan het reguliere elf september-verhaal), is vanzelfsprekend, als de media dit nalaten is het kwalijker.
Achterliggende politieke motieven
Een ander probleempunt rondom de ‘9/11 truth movement’ is de politieke motieven die voor velen een achterliggende reden zijn voor hun geloof in de theorie. Dat bijna uitsluitend tegenstanders van de politiek van Bush geloven in de samenzweringstheorie, moge niemand niet verwonderen. Bush is immers het centrale persoon in deze theorie. Met de samenzweringstheorie hebben zowel lieden ten linkerzijde en ten rechterzijde van Bush een nieuw middel gevonden om Bush en diens regering mee te bestrijden. Daarmee wordt het inhoudelijke debat over de vraag of de oorlog in Irak een goede of slechte zaak was, niet meer gevoerd op inhoudelijke argumenten rondom de oorlog zelve, maar op grond van een niet-falsifieerbare complottheorie. En of dat niet genoeg is, wordt het debat over het falen van de Amerikaanse veiligheidsdiensten ook niet meer gevoerd, want het debat gaat alleen over de vraag of ze het wel of niet gedaan hebben. Volgens sommigen is dat juist de ware ‘conspiracy’ van de veiligheidsdiensten: het voorkomen dat er een discussie gevoerd wordt die hen werkelijk kan raken.

Dat bij verscheidene andere groepen politieke motieven een grotere rol spelen dan een oprechte twijfel aan de verklaring en doelstellingen van de Amerikaanse regering, blijkt onder andere uit de politieke kleur van veel aanhangers van de complottheorie. Want wat nog het meest duidelijk wordt als de 11 september-theorie waar is, is dat Lord Acton gelijk had toen hij zei: "Macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut." Aangezien de machtsconcentratie bij de overheid het hoogst is, is dat de plek waar misbruik van de macht het snelste zal plaatsvinden. Om die reden is een limited government per definitie een politieke deugd. Het moge om die reden niet verwonderen dat vooral in Amerikaanse libertarische kringen het geloof in het 9/11-complot groot is. Veel andere, waaronder de Europese, complottheorie-aanhangers kenmerken zich echter niet door de het aanhangen van een politieke stroming die staat voor een minimale overheid, maar zich juist kenmerken door hun streven naar een (nog) sterkere en grotere overheid. Het alternatief dat zij bieden is dan ook veeleer nóg meer machtsmisbruik dan minder. Want hoe meer macht de overheid krijgt, hoe meer machtswellustig ze wordt. Het is de meest harde les die de geschiedenis ons te leren heeft, maar helaas ook een les die we nog altijd niet willen leren.

Daarnaast is er ook geen eenheid in de standpunten van de complottheorie-denkers. Er zijn groepen en lieden die stellen dat de huidige Amerikaanse regering ernstig nalatig is geweest en een groot voordeel heeft genoten met 9/11, er zijn zij die stellen dat de regering Bush bewust nagelaten heeft in te grijpen, men heeft de meer adicale lieden die stellen dat het een gehele ‘inside job’ is, en je hebt mensen die nog een stapje verder gaan. Diverse groepen, zoals Public Action Inc, trachten bijvoorbeeld een verband te leggen tussen elf september en Joden dan wel zionisten in de Amerikaanse regering. Volgens hen is elf september niet alleen een ‘inside job’, maar bovenal het werk van imperialistische Joden. Dit standpunt is onder andere overgenomen door radicale moslims. Zo claimde de omroep van Hezbollah, Al Manar, dat op die zekere elfde van september vierduizend Joodse medewerkers in en rondom het WTC vroegtijdig geëvacueerd waren. Dat dit verhaal al meerdere malen weerlegd is, heeft echter niet het gevolg gehad dat deze theorie uit de wereld verdween. Een goede complottheorie kan blijkbaar voor sommigen niet zonder Joden. Dat de laatste theorie niet de 'mainstream complottheorie' is, spreekt welhaast voor zich.

Vaststellend
Toch is het zo dat bijna iedereen die in de stof rondom 11 september duikt, niet of nauwelijks meer weer wat hij moet geloven. De talloze feiten, halve feiten, onwaarheden, leugens en verzwegen gegevens, de even talloze verklaringen voor bepaalde gebeurtenissen en beelden (hierboven heb ik er twee behandeld, maar er zijn ontelbaar andere zaken), de tegenstrijdige standpunten en verklaringen van zowel de Amerikaanse overheid en veiligheidsdiensten als van de ‘9/11 truth movement’-aanhangers zelf, het maakt het er al met al niet duidelijker op. De volledige waarheid zal alleen al om die reden nooit aan het licht komen. En daarmee zal 11 september de geschiedenis ingaan als de pikante aanvulling op de verhalen rondom de Roswell-crash, de moord op John F. Kennedy en de Amerikaanse maanlanding. Zodra de nieuwe WTC-torens overeind staan, de Amerikaanse troepen teruggekeerd zijn uit Irak en Afghanistan en de Verenigde Staten verscheidene regeringen verder is, is 11 september niets meer dan een traumatische schim uit een ver verleden.
Ik moet met tegenzin vaststellen dat het er toch alle schijn van heeft dat het een zionistische (Ashkenazim) samenzwering binnen de US regering betreft. Die maakt weer deel uit van een hoger plan.
Niets ten nadele van de "Joodse" bevolking, want het hadden evengoed Papua's of Eskimo's kunnen zijn. Verder is het historisch onjuist om te spreken over "de Joden" als het volk van het beloofde land, omdat in de loop van de geschiedenis allerlei volkeren die geen binding met dat land hebben zich Jood zijn gaan noemen. Waaronder de Israëlische regeringen sinds 1948.

Uitspraak van Babybandit op vrijdag 24 november 2006 om 23:41:
Zodra de nieuwe WTC-torens overeind staan, de Amerikaanse troepen teruggekeerd zijn uit Irak en Afghanistan en de Verenigde Staten verscheidene regeringen verder is, is 11 september niets meer dan een traumatische schim uit een ver verleden.­

of:
Uitspraak van Babybandit op vrijdag 24 november 2006 om 23:41:
Zodra FEMA-kampen gevuld zijn, de internationale VN-troepen het straatbeeld bepalen, en Arnold Schwarzenegger president is, is 11 september niets meer dan een traumatische schim uit een ver verleden.­