Partyflock
 
Forumonderwerp · 929405
­
Mis nooit iemand uit het verleden, er is een reden dat ze jouw toekomst niet gehaald hebbben.­
vereniging voor zelfstandigen

union of independent men and women
laatste aanpassing
opleiding tot zelfstandig dienstverlener (opleiding tot eigen baas)

opleidingcentrum die beroepscertificaten afgeeft aan mensen die uiteindelijk hun eigen inkomen willen gaan genereren met zelfstandige dienstverlening of productverkoop

training to independent service man or woman (to own boss)

training centre that gives off professional certificats to people who eventually want to go to generate their own income with independent services or product sale
laatste aanpassing
wapenloze zondag (op tv en in het egt ook)

weaponless sunday (on tv and in the reli as well)
"­een goede werkgever of werkgeefster ziet er elke werkdag actief op toe dat het niet fout gaat"­

als je hazelnootmelk al roerend kookt voor havermoutgriesmeelpudding is het het beste dat je er tijdens het opwarmproces bij blijft, want anders kookt het mengsel met de hazelnootmelk over en is het te laat (mislukt de pudding)

en dat is waar werkgevers en/of werkgeefsters veel te vaak falen, dat ze de vlam onder de pan hoog aan laten staan, nalaten goed te roeren, of terwijl goede vragen te stellen en hun deel van de verantwoordelijkheid die ze dragen nakomen, en vergeten het vuur laag te zetten op het moment dat het mengsel met hazelnootmelk gaat koken, of terwijl op het moment dat een werknemer of werkneemster overbelast wordt, ziek wordt en

een burn-out

krijgt,

of erger, veul erger...­

daarom hebben werkgevers en werkgeefsters de verantwoordelijkheid er elke dag actief op toe te zien dat het niet fout gaat, goed te communiceren, vragen te stellen, hun macht ten goede te gebruiken om de werknemer of werkneemster te beschermen en daarbij er niet zelf beter van te worden,

met andere woorden:

om er op toe te zien dat het goed blijft gaan
dat werknemers en werkneemsters psychisch en financieel gezond blijven
en uiteraard dat de klanten tevreden blijven
over zowel de kwaliteit als de kwantiteit
van de producten en de diensten

ame ame
laatste aanpassing
>>>>>

Weaponless everyday except for the
Law Abiding citizen.­
Gov't is the biggest abuser.­
Did you know that over 80% of
all the Hi-Tech and Low Tech
weapons sold worldwide are sold by the USA, its Gov't and the Military Industrial Complex.­
Witness ISIL and Al Qaeda to name a lesser few of the USA who do
globally extreme damage!
The USA at its best?

Wapenloze elke dag behalve voor de
Wet handhavende stedeling.­
Ov'd is de grootste misbruiker.­
Wist je dat meer dan 80% van
al de Hi-Tech en Low Tech
wapens wereldwijd verkocht verkocht worden door de USA,
het is Ov'd en het Militaire Industriele Complex.­
Bezie IS en Al Qaeda om een paar minderen van de USA te noemen
die wereldwijd extreme schade doen!
De USA op zijn/haar best?

>

good that you show the frustration, i share the feeling, a weaponless sunday can ignite a withdrawl of all weapons, even for all citizens, like i have mentioned before 'who want peace musd renounce war' and that means that also all citizens including the ones working for state should leave their weapon on that day savely at home

goed dat je de frustratie laat zien, ik deel het gevoel, een wapenloze zondag kan een afname van alle wapens initieren, zelfs voor alle stedelingen, zoals ik eerder opgemerkt heb 'wie vrede wil moed oorlog afzweren' en dat betekent dat ook alle stedelingen inclusief degenen werkend voor staat op die dag hun wapens veilig thuis zouden moeten laten
>>>>>


That could have the possibility of being a Criminals Day but I do applaud the sentiment.­

I believe in.­the Lord Jesus.­
One day soon he will wipe the "­Tears from every eye".­
"­He/she who lives by the sword will die by the sword".­ Amen.­

Merry Christmas.­


Jesus is called...­
"­The Prince
of Peace".­


Dat zou de mogelijkheid kunnen hebben van Criminelendag maar ik applaudiseer wel voor het sentiment

Ik geloof in.­de heer Jezus.­
Een dag snel zal hij de "­Tranen van alle ogen vegen"­
"­Hij/zij die leeft bij het zwaard zal sterven bij het zwaard".­ Amen

Prettig kerstfeest

Jezus wordt de
"­De Prins
van Vrede"­
genoemd

>

i believe in john the babtist, people should find their faith first before they are ready to live their life in harmony with the creator, to walk the path of the just man or woman, i also forsee that the meaning of christmas is disappearing, thanks to the greedy commercialization of the USA that is treaching their children they can have whatever they want, while forgetting that christmas is not about giving or getting stuff, it is about peace, about prestine deed, doing exactly what is necessary for everyone to feel okay, not spending your hard earned dollars to excess gifts, buying the confidence of your families children, no, that's not what you should do on christmas, it should be a day of quiet peace, of having the idea that some (whether it are the mice or the people) actually listen

ame ame


ik geloof in johannes de doper, mensen zouden hun geloof eerst moeten vinden voor zij klaar zijn om het leven in harmonie met de schepper te leven, om het pad te bewandelen van de gewone man of vrouw, ik voorzie ook dat de betekenis van kerst aan het verdwijnen is, dankzij de hebberige commercialisatie van de USA die de kinderen geleerd weerd dat zij alles kunnen krijgen wat ze willen hebben, terwijl ze vergeten dat kerst niet gaat over het geven en krijgen van dingen, het gaat over vrede, over zuiverdaad, om precies te doen wat nodig is voor ieder zich goed te voelen, niet je hard verdiende dollars uitgeven aan overdadige kadootjes, het vertrouwen van de kinderen kopend, nee, dat is niet wat je zou moeten doen met kerst, het zou een dag van stille vrede moeten zijn, van het idee hebben dat sommigen (of het nu de muizen of de mensen zijn) werkelijk luisteren

ame ame
>>>>>>

I believe there is joy in the season of Christmas.­
Why?
The Annunciation.­
"­Christ the King
(a baby) is born in Bethlehem"­ .­ Amen.­
It is also a story told about:
The love of a child by its mother.­ A Father
protecting both wife and child ( Joseph
fled to Egypt as God provided him with a dream while he slept that the King of Israel would not rest until the King child was dead).­ Christ Our Savior is born.­ Amen

>

you might love me, but i do not love you

u houdt misschien van mij, maar ik niet van u

>>>>>

That is fine!

>

no, it is not and the future will tell you why it is not

nee, dat is het niet en de toekomst zal u vertellen waarom dat niet is
Lovely!

Interesting.­ A weaponless day, a powerful thought

>

we have to start somewhere

ergens moeten we beginnen
laatste aanpassing
waar grenzen vervagen, vervagen grenzen
>>>>>>>>>>>>>>>

Weaponless? Hmm the title reminds me of 1972's Bloody Sunday incident...­

>

i actually was inspired by carless sundays

ik was eigenlijk geinspireerd door autoloze zondagen
laatste aanpassing
Uiteindelijk komt alles goed
"­doopzonde is slecght"­

"­baptismal sin is bada"­
laatste aanpassing
de doopzonde is iemand je geloof opdringen terwijl diegene er nog niet aan toe is

the baptismal sin is forcing your belief on someone while that person still is not ready
laatste aanpassing
en juist doordat christenen zich van hoog tot laag schuldig maken aan die doopzonde
is voor vele christenen het geloof iets geworden wat moet en helemaal niet leuk is

and actually because christians are from high to low guilty of that baptismal sin
the belief has become for many christians something that must and that is not nice at all
laatste aanpassing
waardoor ze god zijn gaan haten en dat is helemaal nooit de bedoeling geweest


making them hate god and that has totally never been the intention
laatste aanpassing
daarom is de doopzonde eigenlijk verschrikkelijk slecht
en zouden de gelovige christenen daar onmiddelijk mee moeten stoppen

therefore baptismal sin is actually terrible
and the believing christians should stop with it immediately
laatste aanpassing
people offer to pick up used stuff
which people can strip, clean and sort
and grind or melt to usable pieces
in exchange for a free environmental quality logo


mensen biedt aan om gebruikte spullen op te halen
die mensen kunnen strippen, schoonmaken en sorteren
en vermalen of smelten tot bruikbare delen
in ruil voor een gratis milieukwaliteitslogo
laatste aanpassing
finally people exchange those usable pieces
for enough drinkable water, etible food and seeds
medical supplies, inhabital housing materials,
wearable clothing, usable transportation
and means of communication similar to a network like internet
such that people can reach and provide more people

tot slot ruilen mensen die bruikbare delen
voor voldoende drinkbaar water, eetbaar voedsel en zaden
medische voorzienigen, bewoonbare huismaterialen,
draagbare kleding, bruikbaar transport
en middelen van communicatie vergelijkbaar met een netwerk zoals internet
zodat mensen meer mensen kunnen bereiken en voorzien
laatste aanpassing
in that way people can live from recreating stuff
in exchange for (basic) live needs

(without any authority that needs to come to pass)


op die manier kunnen mensen leven van het herscheppen van spullen
in ruil voor (basis) levensbehoeften

(zonder dat er een authoriteit aan te pas komt)
laatste aanpassing
do this in small groups
scattered around the globe
and create harmony


doe dit in kleine groepen
verdeeld over de aarde
en schep harmonie
laatste aanpassing
zich van hoog tot laag schuldig maken

­
laatste aanpassing
Durf vooral groot te dromen
Uitspraak van Hasta la Pasta op woensdag 9 december 2015 om 10:34:
kanker heeft ook alles te maken met stress, en die stress haal je weg door gewoon goed te slapen

Dikke lul
kanker heeft ook alles te maken met stress, en die stress haal je weg door gewoon goed te slapen

EN
­
thee met suiker
 
Uitspraak van bri68 op woensdag 9 december 2015 om 11:46:
Dikke lul

Mwaoh....eerder medium...maar eh, slapen is goed voor een mens, het gaat echter geen kanker tegen, dat niet :no:
 
Uitspraak van Hasta la Pasta op woensdag 9 december 2015 om 10:34:
witlofsoep met spruitjes

twee bittertjes op één bord, doet schijten als gort

* zeer oud Chinees spreekwoord
 
Uitspraak van WLOJS op woensdag 9 december 2015 om 12:07:
suiker

= de dood in de pot
Don'T Cry ...­ SaY "­FucK YoU"...­ And Smile
Bami 4 Life!
De angst regeert en dat doet het al lang,

Maar wees niet bang....­
­
laatste aanpassing
Het mooiste overkomt je,

Het minste is bedacht......­
Luisteren
Samenvatten
Doorvragen
Kut
You know little about lots of things, I know lots about little things.­
Waar je ogen niet waren,

Zul je ook geen inzicht vergaren.­

(LEKKER PEUH)